~ Illustrations for BRAVO magazine

lexa.spb.ru_illustrations for BRAVOlexa.spb.ru_illustrations for BRAVOlexa.spb.ru_illustrations for BRAVO

lexa.spb.ru_illustrations for BRAVO
lexa.spb.ru_illustrations for BRAVO
lexa.spb.ru_illustrations for BRAVO

lexa.spb.ru_illustrations for BRAVO
lexa.spb.ru_illustrations for BRAVO
lexa.spb.ru_illustrations for BRAVO

Series of illustrations for youth journal BRAVO.

Lexa.spb.ru Lexa.spb.ru—main site
© 1998-2008 lexa.spb.ru
Lexa's design blog RSS Lexa's design blog RSS
Hosting Nodex